Publicaties

Op deze pagina vind je publicaties van de NVB, of publicaties van anderen die de NVB graag onder de aandacht brengt.

Algemene Gedragsregels Full Contact Vechtsporten
Iedere sporter die een Fightpassport heeft aangevraagd en een wedstrijdlicentie van de NVB heeft, is akkoord gegaan met de Algemene Gedragsregels Full Contact Vechtsporten. Via het Keurmerk Vechtsportautoriteit zijn ook alle sportschoolhouders, trainers en coaches gebonden aan deze regels. Promotors en matchmakers zijn via hun licenties gebonden. Vechtsportorganisaties en hun officials zijn akkoord gegaan met deze regels bij ondertekening van het convenant met de Nederlandse Vechtsportautoriteit.

Tuchtreglement
De VA organiseert het tuchtrecht voor het kickboksen, muaythai en mma in Nederland. In dit document staan de gedragsnormen en de procedures van het tuchtrecht beschreven.

Meldingsformulier incidenten
Incidenten rond wedstrijden kunnen worden gemeld middels dit formulier. Het dient binnen een week na het incident per e-mail verstuurd te worden naar info@vechtsportautoriteit.nl

Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag in de vechtsport
Seksuele intimidatie, misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag vinden helaas ook in de sportwereld plaats. Ook in de vechtsport. Samen met de Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) en het NOC*NSF Centrum Veilige Sport willen wij er alles aan doen om dit probleem te bestrijden, en betrokkenen naar de juiste ondersteuning te begeleiden. De VA schreef een Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag in de vechtsport. Sporters, ouders, trainers, sportschoolhouders, officials en anderen vinden hierin informatie over het voorkomen van en omgaan met onacceptabel gedrag.

Nationaal Dopingreglement
Het Nationaal Dopingreglement is gebaseerd op de WADA Code. Ook de Nederlandse Vechtsportbond hanteert dit reglement als uitgangspunt van beleid.

Dopinglijst
Het Wereld Anti-Doping Programma kent naast de World Anti-Doping Code de zogeheten Internationale Standaarden. Een van die standaarden is de WADA-dopinglijst. De Dopinglijst is een verplicht onderdeel van de Code. Om die reden maakt de Dopinglijst als bijlage deel uit van het Nationaal Dopingreglement. De Dopinglijst geldt voor alle (inter)nationale sportbonden die de Code erkennen. Er is wereldwijd dus maar één dopinglijst en omdat van de dopinglijst niet mag worden afgeweken is de lijst voor alle bonden hetzelfde.

Vrijwilligersbeleid 
Het Vrijwilligersbeleid van de Nederlandse Vechtsportbond legt de nadruk op het essentiële belang van vrijwilligers voor de organisatie, met een focus op hun werving, ondersteuning en erkenning, en streeft naar een versterking van de vechtsportgemeenschap door een positieve en ondersteunende omgeving.

Beleid Diversiteit en inclusie
Het Vrijwilligersbeleid van de Nederlandse Vechtsportbond legt de nadruk op het essentiële belang van vrijwilligers voor de organisatie, met een focus op hun werving, ondersteuning en erkenning, en streeft naar een versterking van de vechtsportgemeenschap door een positieve en ondersteunende omgeving.

Gedragsregels grensoverschrijdend gedrag en preventie van seksuele intimidatie
De richtlijnen voor gedragsregels tegen grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie in vechtsporten benadrukken het belang van een veilige sportomgeving. Ze bieden duidelijke procedures voor het herkennen en voorkomen van ongewenst gedrag, en onderstrepen de cruciale rol van trainers en coaches in het waarborgen van de integriteit en waardigheid van alle sporters

Jaarplan NVB
Het "Jaarplan NVB 2024" van de Nederlandse Vechtsportbond richt zich op het versterken van de organisatie en het bevorderen van maatschappelijke en sportieve waarden zoals integriteit en respect. Prioriteiten zijn onder meer het opzetten van een bondsbureau, aansluiting bij NOC*NSF, het ontwikkelen van een dopingbeleid, en het verbeteren van ledenadministratie. De NVB streeft ook naar het versterken van partnerschappen en het erkennen van sporticonen, met een visie op inclusiviteit en het benutten van de maatschappelijke waarde van vechtsporten.

Gedragscode bestuur
De "Gedragscode Bestuur NVB 2024" weerspiegelt het commitment van de NVB aan integriteit en openheid, in lijn met de Code Goed Sportbestuur. Het formuleert richtlijnen voor ethisch gedrag, transparantie in financiën, en het vermijden van belangenconflicten, zorgend voor naleving van de regels en waarden binnen de sportgemeenschap.

Begroting & financieel jaarverslag
Het document "Financiële gezondheid & ledenadministratie NVB" beschrijft de NVB's aanpak voor financieel beheer en ledenadministratie, met nadruk op systemen zoals AFAS en FOYS, in lijn met NOC*NSF normen. Het richt zich op het versterken van de organisatorische structuur en het bevorderen van een inclusieve sportomgeving.

Bestuursregelement
Het "Bestuursreglement NVB 2024" definieert de operationele kaders en ethische richtlijnen van de NVB, met een focus op helderheid, integriteit, en efficiënte governance. Het regelt de structuur, rollen, en verantwoordelijkheden van het bestuur, inclusief het aanstellingsproces en omgang met belangenconflicten, en dient als aanvulling op de NVB-statuten, richtinggevend voor alle betrokkenen.

Rollen binnen het bestuur 
Het document "De rollen binnen het bestuur van de NVB 2024" detailleert de functies en verantwoordelijkheden binnen het NVB-bestuur, van beleidsvorming tot financieel beheer. Het belicht de specifieke bijdragen van sleutelposities zoals de voorzitter en penningmeester, en benadrukt het belang van samenwerking en integriteit in de organisatie.

Directiestatuut
Het "Directiestatuut NVB 2024" schetst de structuur en de operationele werking van het NVB-bondsbureau, en definieert de cruciale rol van de directeur in het sturen van dagelijkse activiteiten, strategische planning, en financieel management. Het document benadrukt de essentiële functie van de directeur als de spil in het realiseren van de bond's doelstellingen, waarbij regelmatige en heldere communicatie met het bestuur centraal staat om de transparantie en effectiviteit van het beleid te garanderen.

Klachtenregeling
Het "Klachtenreglement NVB 2024" legt uit hoe je binnen de NVB klachten kunt indienen en hoe deze worden behandeld. Het doel is om dit op een eerlijke, duidelijke en betrouwbare manier te doen. Er staat in wat onder een klacht wordt verstaan, wie ermee te maken kunnen krijgen, en welke stappen je moet volgen om een klacht in te dienen. 

Statuten NVB
De "Statuten NVB 2024" zijn de basisregels van de Nederlandse Vechtsportbond. Ze gaan over hoe de bond is opgezet, wat het doel is, hoe de organisatie werkt, wie lid kan zijn en hoe het bestuur en de raad functioneren. Ook staan er regels in over hoe om te gaan met regelovertredingen en geschillen. De statuten onderstrepen het belang van het ontwikkelen van vechtsporten, eerlijkheid en openheid in het bestuur van de bond.